Eiropas ceļš - Европейский путь

Posted: 2014-04-22
Written by: projekts_.europa
Category: Aktualitāte
Mēs esam ievērjoši, ka lēmumu pieņemšanas procesi valstī nav īsti demokrātiski. Tāpēc, JĀ, mēs prasām lielāku iedzīvotāju ietekmi valsts un pašvaldības varā. Ar dalību tikai vēlēšanās ir par maz. Mums ir jābūt gataviem radīt darba vietas, attīstīt ekonomiku, stirprināt politisko situāciju likvidējot pretrunas sabiedrībā, stiprināt valsti un tās suverenitāti paaugstinot dzīves līmeni. Mēs uzstājam uz papildus 2% no IKP par labu pašvaldībām, lai varētu stimulēt pašvaldības teritorijā strādājošus uzņēmumus. Nacionāla tirdzniecības ķēde ir pirmais, kas nepieciešams uzņēmējdarbības (ražošanas) attīstībai. Nacionālās tirdzniecības uzņēmumiem ir jāpieder pašvaldām bez iespējas atsavināt vai privatizēt. Viens vai pat vairāki cilvēki, vai vietējas kompānijas nav spējīgas konkurēt ar starptautiskām korporācijām, tādēļ, tirdzniecības tīklu operatoram jābūt vietējai kooperatīvai korporācijai, kura pieder pašvaldībām. Kooperatīva korporācija (sabiedrība) ir demokrātiska – viens cilvēks – viena balss. Taisnīgs atalgojums, kurš ir ne mazāks kā 5 EUR stundā. NĒ – cīņai par darba vietu, JĀ – jaunu darba vietu radīšanai.  

Мы не можем игнорировать тот факт, что процессы принятия решений в государстве, конечно, не очень демократичны. Поэтому, да, мы требуем большего участия населения во власти. Участие только в выборах недостаточно. Мы должны быть готовы создавать рабочие места, развивая экономику. Укреплять политическую стабильность, снимая противоречия в обществе. Укреплять страну и её суверенитет, повышать качество жизни. Настаиваем: Дополнительно 2% ВВП, в пользу муниципалитетов на стимулирование инвестиций в частном секторе экономики. Национальная торговая сеть - первое необходимое условие для развития предпринимательства. Собственность этой отрасли, должна принадлежать муниципалитетам, без права её отчуждения. Один или даже несколько человек, не в состоянии конкурировать с транснациональными корпорациями. Поэтому, оператор торговых предприятий – кооперативная корпорация. Кооперативная корпорация, широко демократична – один человек – один голос.  Справедливая оплата труда – не менее 5-ти евро в час.НЕТ - Борьбе за рабочие места.ДА - Созданию рабочих мест.

Comments

There are no comments

Post a comment